Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GezondVers.nl V.O.F. (K.v.K. 54957982), gevestigd te ‘s-Gravendeel
Versie geldig vanaf 13 juli 2016

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met GezondVers.nl V.O.F.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van GezondVers.nl V.O.F. (www.GezondVers.nl) en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 54957982. Op verzoek zenden wij u kosteloos een schriftelijk exemplaar toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij of zij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. GezondVers.nl V.O.F. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene- of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GezondVers.nl V.O.F. erkend.
1.4 GezondVers.nl V.O.F. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 GezondVers.nl V.O.F. zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij of zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van GezondVers.nl V.O.F. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GezondVers.nl V.O.F. geleverde producten en/of diensten één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Eventueel op de internetsite, per e-mail, schriftelijke en/of telefonisch genoemde termijnen zijn te allen tijde indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant dan wel (toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle op de internetsite, per e-mail, schriftelijke en/of telefonisch genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief het van toepassing zijnde BTW tarief.

4. Herroepingsrecht (retourbeleid)
4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst gesloten door een particuliere consument, overeenkomstig de Wet koop op afstand (artikel 7:5 BW), dan heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten en/of diensten binnen een periode van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten en/of diensten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten en/of diensten niet aan GezondVers.nl V.O.F. heeft geretourneerd, is de koop definitief. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot retournering, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij GezondVers.nl V.O.F.. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten en/of diensten tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Retournering van de producten en/of diensten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten en/of diensten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op retournering dan wel ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van voorgaande, draagt GezondVers.nl V.O.F. er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de geretourneerde producten en/of diensten, het volledige aankoopbedrag, inclusief de eventueel berekende bezorgkosten, aan de klant wordt terugbetaald. Het retourneren van de geleverde producten en/of diensten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van veertien (14) dagen;
* producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt(en), waarop GezondVers.nl V.O.F. geen invloed heeft;
* producten en/of diensten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
* voor producten en/of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij GezondVers.nl V.O.F., dan worden zijn of haar gegevens opgenomen in het klantenbestand van GezondVers.nl V.O.F.. GezondVers.nl V.O.F. houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Zie onze Privacy verklaring (www.GezondVers.nl/privacy-verklaring).
5.2 GezondVers.nl V.O.F. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
5.3 GezondVers.nl V.O.F. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 GezondVers.nl V.O.F. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door GezondVers.nl V.O.F., fabrikant, (toe)leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van GezondVers.nl V.O.F. jegens GezondVers.nl V.O.F. kan doen gelden op grond van de Nederlandse wet.
6.3 De klant is verplicht de geleverde producten en/of diensten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten en/of diensten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot retournering aan GezondVers.nl V.O.F.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan GezondVers.nl V.O.F.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten en/of diensten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen (1 week) na levering aan GezondVers.nl V.O.F. schriftelijk te worden gemeld. Retournering van de producten en/of diensten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en retournering geheel vervallen.
6.4 Indien de klachten van de klant door GezondVers.nl V.O.F. gegrond worden bevonden, zal GezondVers.nl V.O.F. naar haar keuze of de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van GezondVers.nl V.O.F. en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten en/of diensten, dan wel (naar keuze van GezondVers.nl V.O.F.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GezondVers.nl V.O.F. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GezondVers.nl V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 GezondVers.nl V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens GezondVers.nl V.O.F. in gebreke is; B) de klant de geleverde producten en/of diensten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde producten en/of diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn of worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GezondVers.nl V.O.F. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn of worden behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen dan wel ingrediënten;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt GezondVers.nl V.O.F. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden GezondVers.nl V.O.F. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van GezondVers.nl V.O.F. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 GezondVers.nl V.O.F. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen GezondVers.nl V.O.F. en de klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door GezondVers.nl V.O.F. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 GezondVers.nl V.O.F. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van GezondVers.nl V.O.F. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 GezondVers.nl V.O.F. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van (toe)leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 GezondVers.nl V.O.F. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GezondVers.nl V.O.F. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien GezondVers.nl V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 GezondVers.nl V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, indirecte schade en/of gevolg schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten en/of diensten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze internetsite.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendomsrecht van alle door GezondVers.nl V.O.F. aan de klant verkochte en geleverde producten en/of diensten blijft bij GezondVers.nl V.O.F. zolang de klant de vorderingen van GezondVers.nl V.O.F. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van GezondVers.nl V.O.F. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door GezondVers.nl V.O.F. geleverde producten en/of diensten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en/of diensten door te verkopen of te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan GezondVers.nl V.O.F. of een door GezondVers.nl V.O.F. aan te stellen derden om, in alle gevallen waarin GezondVers.nl V.O.F. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten en/of diensten aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of diensten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht GezondVers.nl V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of diensten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan GezondVers.nl V.O.F..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen GezondVers.nl V.O.F. en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij GezondVers.nl V.O.F. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter en voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de (algemene) voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst dan wel (algemene) voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst dan wel (algemene) voorwaarden gestalte wordt gegeven.